| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Postulaty do Parlamentarzystów Ziemi Radomskiej VI Kadencji

Radom, 16 listopada 2007
Szanowni Państwo
Parlamentarzyści
Posłanki, Posłowi i Senatorowie
Ziemi Radomskiej


Szanowni Państwo!
Rozpoczynająca się właśnie nowa, VI kadencja parlamentu jest świetną okazją, aby zastanowić się nad priorytetowymi działaniami dla Radomia i regionu radomskiego, które mogłyby stać się płaszczyzną porozumienia "ponad podziałami" dla wszystkich radomskich parlamentarzystów.

Wychodząc naprzeciw różnym ogłaszanym inicjatywom współpracy parlamentarzystów Ziemi Radomskiej, pozwalamy sobie sformułować pięć, naszym zdaniem najważniejszych obszarów możliwego współdziałania. Są to obszary strategiczne, mające szanse istotnie zmienić sytuację Radomia i regionu radomskiego na najbliższe lata.

Poniżej opisujemy bardziej szczegółowo te obszary, uzasadniając ich wagę oraz sygnalizując możliwe działania operacyjne zmierzające do ich realizacji.

Cieszymy się również z inicjatywy Prezydenta Radomia powołania forum współpracy parlamentarzystów i samorządowców radomskich różnych szczebli wokół najważniejszych spraw Radomia i regionu. Wyrażamy nadzieję, że forum to umożliwi współpracę "ponad podziałami" oraz przyczyni się do realizacji choć części z postulowanych tu celów.

Życząc wszelkiej pomyślności w nowej kadencji oraz sukcesów w pracy dla Radomia i Ziemi Radomskiej, pozostajemy z poważaniem.


Jakub Kluziński
Prezes
Stowarzyszenia
"Kocham Radom"

Anita Tokarska
Wiceprezes
Stowarzyszenia
"Kocham Radom"

Grzegorz Gajek
Wiceprezes
Stowarzyszenia
"Kocham Radom"
Postulaty na nową kadencję

1. Lotnisko cywilne Radom-Sadków

Transport lotniczy, zwłaszcza pasażerski, odgrywa w ostatnich latach coraz większą rolę i znacząco wpływa na wzrost atrakcyjności danego regionu, przekładając się bezpośrednio na nowe miejsca pracy i na ogólną atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury lotniska wojskowego w Radomiu i utworzenie na jego bazie cywilnego portu lotniczego może spowodować skok cywilizacyjny miasta i regionu porównywalny z wydarzeniem, jakim było poprowadzenie przez Radom linii kolejowych pod koniec XIX wieku. Utworzenie cywilnego portu lotniczego w Radomiu jest zgodne z rządową strategią rozwoju sieci lotnisk i fakt ten powinien być na każdym kroku podkreślany. Ponadto szacowane koszty modernizacji istniejącej infrastruktury, której większość może być z powodzeniem wykorzystana dla potrzeb cywilnych (pas startowy, płyty postojowe, systemy bezpieczeństwa) są znacząco niższe niż w przypadku wielu innych planowanych lotnisk (Modlin, Kielce-Obice) i to stanowi atut na korzyść lotniska w Radomiu. Lotnisko w Radomiu jest też dobrze skomunikowane z siecią drogową i kolejową, co nie jest prawdą w przypadku wielu innych polskich lotnisk.
Postulowane działania operacyjne:

 • Dążenie do jak najszybszego uruchomienia cywilnego portu lotniczego w Radomiu w oparciu o spółkę operatorską "Port Lotniczy Radom" S.A
 • Wykonanie wszystkich niezbędnych procedur dotyczących przekazania majątku od wojska
 • Pozyskanie inwestora w postaci samorządu województwa mazowieckiego.
 • Pozyskanie prywatnych inwestorów branżowych (spółki operatorskie, linie lotnicze) i/lub inwestorów finansowych.
 • Pozyskanie środków zewnętrznych z różnych możliwych źródeł na poszczególne elementy infrastruktury (np. instalacja ILS finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, modernizacja bocznicy kolejowej i budowa przystanku kolejowego z budżetu Ministerstwa Transportu, dofinansowanie z rezerw celowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zaangażowanie samorządu woj. mazowieckiego w spółkę operatorską, inne źródła finansowania).
 • Ściślejsza współpraca z Kielcami i miastami woj. świętokrzyskiego (zwłaszcza miasta doliny Kamiennej) oraz Lublinem i miastami woj. lubelskiego (zwłaszcza zachodniej części województwa), dla których lotnisko Radom-Sadków ma szanse stać się w relatywnie niedługim czasie najbliższym funkcjonującym portem lotniczym. Poprawienie skomunikowania kolejowego i drogowego na linii Radom-Kielce (linia kolejowa nr 8 w standardzie do 160km/h, a nie 120km/h jak obecnie zakładane) oraz Radom-Lublin. Wykorzystanie środków z Programów Operacyjnych dla tych województw w celu poprawienia skomunikowania z Radomiem i radomskim lotniskiem.


2. Radom miastem wojewódzkim

Jak pokazuje powojenna historia Polski, a zwłaszcza wyraźnie ostatnie kilka lat, status miasta wojewódzkiego w ogromnym stopniu determinuje szanse rozwojowe danego ośrodka. Ilustruje to dobitnie przykład porównywalnych pod względem rangi w sieci osadniczej ośrodków jak Radom i Kielce, Opole, Zielona Góra czy Częstochowa. W miastach posiadających status wojewódzki tworzone są ponadregionalne urzędy, na szczeblu wojewódzkim dokonywany jest podział środków pomocowych z UE. W rezultacie, różnice rozwojowe pomiędzy regionami zamiast maleć, rosną. Należy podkreślić, że istniejący kształt ustroju terytorialnego jest nieoptymalny, powstał w wyniku rozgrywek politycznych, a nie obiektywnych założeń. Jednym z najważniejszych postulatów jest równe traktowanie ośrodków mających podobne znaczenie w sieci osadniczej kraju (np. Częstochowa i Radom nie powinny być traktowane gorzej niż Kielce, Opole, Zielona Góra czy Gorzów Wielkopolski).
Postulowane działania operacyjne:
 • Całościowa korekta ustroju administracyjnego państwa oparta na racjonalnych przesłankach. Skutkiem takich działań ma być przywrócenie Radomiowi statusu miasta wojewódzkiego, co może - ale nie musi - oznaczać tworzenia nowego województwa. Możliwe są następujące scenariusze: 1) wydzielenie Warszawy z woj. mazowieckiego wraz z podziałem funkcji wojewódzkich np. między Radom a Płock; 2) wspólne wojewodztwo z Kielcami - odłączenie Radomia i regionu radomskiego od woj. mazowieckiego (i być może Opoczna od woj. łódzkiego) oraz połączenie w jeden organizm z obecnym woj. świętokrzyskim, podział funkcji wojewódzkich, nowa nazwa (woj. staropolskie?); 3) wspólne województwo z Kielcami i Czestochową;
 • Współpraca na różnych płaszczyznach z parlamentarzystami z miast, które znalazły się w sytuacji podobnej do Radomia (np. Częstochowa, Koszalin, Bielsko-Biała, Kalisz, Tarnów, Płock).
 • W tworzonej nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, określenie Radomia jako ośrodka o znaczeniu krajowym - na równi z Częstochową, Kielcami, Opolem czy Zieloną Górą (w dotychczasowej bowiem koncepcji Radom został określony jako ośrodek niższej rangi, o znaczeniu ponadregionalnym, na równi m.in. z Chełmem, Białą Podlaską i Siedlcami).
 • Równolegle działania w kierunku pozyskania instytucji ponadregionalnych - urzędów (np. oddział UTK, oddział ITD), sądow (np. KRS, Sąd Apelacyjny), centralnych/ponadregionalnych ośrodków administracyjnych, badawczych, obliczeniowych, naukowych, medycznych, przemysłowych itp. Utworzenie państwowej wyższej szkoły o profilu humanistycznym oraz wsparcie rozwoju istniejących uczelni (Politechnika, kolegia, wydziały zamiejscowe). Regionalny samodzielny ośrodek telewizji publicznej i radia publicznego.
 • Wykorzystanie zapisów istniejących dokumentów strategicznych - strategii rozwoju kraju, planu zagospodarowania przestrzennego kraju, strategii rozwoju woj. mazowieckiego, itp.


3. Uniwersytet Radomski

Radom jest największym miastem w Polsce nieposiadającym państwowej wyższej uczelni humanistycznej. Jest pod tym względem również ewenementem na skalę europejską. Dla przyszłego rozwoju Radomia jako samodzielnego ośrodka regionalnego, będącego centrum dla prawie miliona mieszkańców regionu, posiadanie uczelni akademickich na wysokim poziomie jest konieczne. Zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury społecznej (nauka, kultura) zapóźnienia Radomia są ogromne i są bezpośrednio związane z represjami po wydarzeniach Czerwca '76. Instytucje typu wyższe szkoły pedagogiczne czy filharmonie były tworzone w latach 70. i 80. w ośrodkach dużo mniejszych od Radomia (Słupsk, Koszalin, Jelenia Góra, Siedlce). Nadrobienie tych zaległości jest zarówno konieczne, jak i wydaje się ze wszech miar sprawiedliwe.
Postulowane działania operacyjne:
 • Jak najszybsze powołanie do życia Wyższej Szkoły Zawododej (państwowej szkoły wyższej) o profilu humanistycznym, jako pierwszego i koniecznego kroku. Spójna i jasna wizja rozwoju uczelni w perspektywie 10-20 lat i określenie jasnego celu końcowego: utworzenia Uniwersytetu Radomskiego.
 • Działania w kierunku podniesienia poziomu naukowego Radomia i regionu poprzez tworzenie insytutów badawczych oraz rozwój infrastruktury naukowej (biblioteki, laboratoria, centra naukowo-badawcze).
 • Program zachęt rozwojowych dla kadry naukowej dla ośrodków podobnych do Radomia, pozwalający na przyciągnięcie i rozwój samodzielnych pracowników nauki.
 • Współpraca z biznesem i samorządami w oparciu o parki naukowo-technologiczne.
 • Wykorzystanie zapisów strategii rozwoju województwa mazowieckiego oraz nadrzędnych dokumentów strategicznych.
 • Wsparcie rozwoju istniejących uczelni wyższych Radomia (przede wszystkim Politechniki Radomskiej - w celu zabezpieczenia utrzymania statusu Politechniki do 2009 roku) oraz kolegiów i wydziałów zamiejscowych innych uczelni państwowych.


4. Infrastruktura kolejowa i drogowa

Rozwinięta infrastruktura transportowa jest obecnie jednym z najważniejszych czynników decydujących o lokowaniu inwestycji. Radom leży na przecięciu dwóch międzynarodowych korytarzy transportowych: północ-południe i wschód-zachód, zarówno w sieci drogowej jak i kolejowej. Jednak dotychczasowy stan infrastruktury - tak drogowej jak i kolejowej - uniemożliwiał wykorzystanie w pełni korzyści płynących z tytułu lokalizacji. Postulowana modernizacja infrastruktury ma na celu wykorzystanie "renty geograficznej" z tytułu położenia. Radom jest największym miastem pomiędzy Warszawą i Krakowem oraz Łodzią i Lublinem, mogącym z powodzeniem rozwinąć się jako centrum logistyczne dla centralnej Polski oraz dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Konieczne jest jednak zapewnienie modernizacji całych korytarzy, a nie tylko wybranych odcinków (np. Radom-Warszawa).
Postulowane działania operacyjne:
 • Dążenie do jak najszybszej modernizacji drogi ekspresowej S12 - jak najszybsza budowa obwodnic Zwolenia, Przysuchy i Radomia jako "przyczółkow", następnie dążenie do ich połączenia odcinkami drogi ekspresowej. Wykorzystanie różnych możliwych źródeł finansowania - od funduszy unijnych poprzez budżety różnych ministerstw. Współdziałanie z miastami leżącymi wzdłuż drogi S12.
 • Modernizacja linii kolejowej Lublin-Radom-Łódź i poprawa skomunikowania z Łodzią, jako centralnym węzłem transportowym Polski (skrzyżowanie autostrad A1 i A2 oraz dróg ekspresowych S8 i S1, dostęp do sieci autostrad i linii kolejowych zachodniej Polski i zachodniej Europy).
 • Starania o podniesienie drogi krajowej nr 9 do rangi drogi ekspresowej oraz jak najszybszą modernizację linii kolejowej Radom-Skarżysko-Sandomierz-Rzeszów jako najkrótszego połączenia Podkarpacia i krajów Europy Pd-Wsch. z centrum Polski i portami na Wybrzeżu. Współpraca z miastami woj. świętokrzyskiego (w szczególności doliny Kamiennej) oraz Rzeszowem i woj. podkarpackim.
 • Jak najszybsze dokończenie modernizacji drogi ekspresowej S7 oraz linii kolejowej nr 8 - ale w relacji do Krakowa (obecnie w planie droga S7 ma być modernizowana tylko do Jędrzejowa, a linia kolejowa nr 8 tylko do Kielc!) Aby w pełni wykorzystać atut położenia Radomia na międzynarodowym szlaku komunikacyjnym, nie wystarczy zapewnienie jedynie połączenia Radom-Warszawa, ale modernizacja całego korytarza, tu: Gdańsk-Warszawa-Kraków-Europa Południowa. W tym aspekcie - współdziałanie z Kielcami.
 • Dążenie do włączenie głównych korytarzy transportowych biegnących przez Radom (północ-południe, wschód-zachód) do europejskiej sieci korytarzy transportowych TEN-T. Postulat do Ministerstwa Transportu.


5. Inwestorzy

Od upadku państwowego przemysłu w latach 90. w Radomiu brakuje dużego, "markowego" inwestora. Największymi pracodawcami regionu są szpitale, urzędy i Politechnika Radomska. Pozyskanie dużego, spektakularnego inwestora może stać się "kołem zamachowym" dla całego regionu. Taki inwestor może stać się najlepszą reklamą i magnesem przyciągającym potencjalnie kolejnych inwestorów. Wykorzystanie atutów Radomia: położenia geograficznego, bazy pracowniczej (relatywnie tania i kwalifikowana siła robocza), niższych kosztów gruntu, bliskości dużych miast (Warszawa, Łódź), walorów rekreacyjnych (bliskość Puszczy Kozienickiej i Gór Świętokrzyskich), walorów ekologicznych itp. Poszukanie możliwej specjalizacji dla całego regionu, gdzie będą lokować się przedsiębiorstwa z podobnej branży ("klastry") - podobnie jak np. w woj. świętokrzyskim firmy budowlane, w woj. łódzkim firmy AGD, w woj. podkarpackim firmy lotnicze.
Postulowane działania operacyjne:
 • Określenie priorytetowych obszarów inwestycji i przygotowanie terenów. Określenie możliwej specjalizacji dla regionu.
 • Pakiet zachęt do inwestycji w danym miejscu w danej branży.
 • Wsparcie rządowych agend (PAIiZ, ARP).
 • Wsparcie przy wymianie informacji handlowej i inwestycyjnej poprzez kanały dyplomatyczne (misje handlowe).

<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|